Proč studovat geografii v Ostravě

cropped-Untitled-4.pngProfesní příprava geografů v Česku i na Slovensku je zabezpečována na celé řadě univerzit, naše katedra Vám však nabízí něco, co jinde nenajdete. Ostravská geografie se od počátku 90. let snažila jít vlastní cestou a nekopírovala studijní obory, které nabízela Univerzita Karlova, Univerzita Palackého nebo Masarykova univerzita. Využila toho, že v jejích řadách pracovali lidé, kteří získali praxi v ekonomicky zaměřeném výzkumu ve Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst a měli velmi dobré vztahy s učiteli na Ekonomické fakultě VŠB-TU.

Propojenost geografických disciplín s ekonomickými se stala typickým rysem studijního oboru zaměřeného na lokální a regionální rozvoj, protože ekonomické aspekty využívání geografické krajiny jsou alfou a omegou trvale udržitelného rozvoje. Výsledkem dlouholeté práce a kontinuální inovace je nabídka studijního oboru Geografie a regionální rozvoj, v němž jsou disciplíny humánní geografie propojeny s ekonomickými předměty zaměřenými také na management a marketing.

Snaha o propojení lokálního a regionálního rozvoje v kontextu globálního vývoje a světové geopolitiky, geoekonomiky i geokultury vedla skupinu politických geografů k hledání spolupráce s odborníky v oblasti politologie a mezinárodních vztahů a vytvoření interdisciplinárního studijního oboru nazvanéhoPolitická a kulturní geografie, který jako jediný svého druhu propojuje studium vybraných geografických disciplín s vědami politickými, k nimž patří i vybrané kapitoly ze světové historie, a se základy sociologie.

Katedra tedy nabízí atraktivní studium pro zájemce o budoucí práci na zvelebování vlastní obce, regionu nebo České republiky, pro prestižní uplatnění ve strukturách Evropské unie, nebo v institucích řešících globální problémy naší planety, jakož i složité aspekty mezinárodních vztahů včetně diplomacie.

Pro dosažení těchto náročných cílů nabízí katedra nejen kvalitní odborné vzdělání, ale i možnost zdokonalení jazykových kompetencí včetně paralelního studia na některé z více než tří desítekpartnerských univerzit v 16 zemích (nejen Evropské unie), ale také možnost získání kartografických kompetencí a schopnost vyhodnocovat dostupná statistická data. A při studiu můžete využít i cenných informací, které každým rokem u nás přednášejí významní odborníci z našich i zahraničních univerzit či institucí z praxe. Nové kontakty pro budoucí zaměstnání i osobní život můžete získat nejen studijními pobyty v zahraničí, ale také díky zahraničním studentům, kteří přijíždějí na studijní pobyty k nám.

Chcete-li mít dostatek informací, můžete porovnat naši nabídku s ostatními katedrami geografie. Připravili jsme pro vás přehled webových stránek všech geografických pracovišť na českých i slovenských univerzitách. Pro úplnost přidáváme i pracoviště negeografická, která také nabízejí studijní obory zaměřené na regionální rozvoj nebo politické vědy.

Naše nabídka však výše uvedenými obory GRR a PKG rozhodně nekončí. Tradičním oborem vyučovaným na naší katedře je Učitelství geografie. Profesní příprava učitelů je rozdělena do dvou fází na bakalářské a navazující magisterské studium. V bakalářském stupni nabízíme obor Geografie – dvouoborové studium. Tento obor není však určen výhradně těm z Vás, kteří se chtějí připravovat na budoucí povolání učitele, ale také těm, kteří o svém profesním zaměření nemají zcela vyjasněnou představu. Tento obor vám nabízí možnost se nejprve „rozhlédnout“, co je náplní různých geografických a jiných disciplín. Studujete jen v kombinaci s druhým oborem buď na naší Přírodovědecké nebo Filosofické fakultě a díky vysoce flexibilnímu kreditnímu systému si sestavíte studijní plán podle vašeho zájmu. A po vykonání bakalářské zkoušky bude již jistě vaše představa o budoucím zaměření jasnější. Pokud jste na toto bakalářské dvouoborové studium geografie šli s představou být učitelem, vyberete si navazující magisterský obor Učitelství geografie pro střední školy nebo Učitelství geografie pro základní školy a završíte tak tím vaše profesní učitelské vzdělání. Nebo se můžete rozhodnout pro jakékoli naše specializované studium v navazujícím magisterském stupni, ať už Geografii a regionální rozvoj nebo Poltickou a kulturní geografii, nebo se více specializovat na přírodně-geografickou sféru a pokračovat v některém z nabízených magisterských oborů na Katedře fyzické geografie a geoekologie. Je však samozřejmě možné odejít po absolvování bakalářského studia rovnou do praxe a specializovat se až podle potřeb vašeho zaměstnavatele.

Kreditní systém a provázanost studijních plánů navíc umožňuje spojit příjemné s užitečným. Řada studentů již mnoho let kombinuje studium některého neučitelského magisterského oboru s učitelským navazujícím magisterským oborem jednooborové geografie – vhodnou kombinací povinně-volitelných a výběrových předmětů tak lze získat magisterské vzdělání v některé geografické specializaci a současně získat aprobaci učitele geografie. V praxi potom můžete kombinovat práci geografa-specialisty s povoláním geografa-učitele třeba jen na částečný úvazek.

Jak vidíte, naše katedra skutečně nabízí široké možnosti vysokoškolského vzdělání – od unikátních specializací pro náročné a profesně vyhraněné studenty, přes klasické geografické vzdělání pro ty méně vyhraněné až po možnost stát se učitelem geografie a pracovat s dětmi či mládeží. A přitom všem získat jazykové, kartografické a další kompetence. Nebo vše vhodně zkombinovat podle svého zájmu a stát se specialistou i učitelem. Ostatně pedagogické, psychologické či didaktické znalosti lze perfektně využít i v práci geografa-specialisty. Jsou to prostě další kompetence a nesporná výhoda na trhu práce.

Takže teď už zbývá si jen vybrat, kliknout na přihlášku ke studiu a začít ji vyplňovat. Dobře si přečtěte pokyny pro podání přihlášky – vše lze udělat elektronicky, včetně zaplacení. A s plným využitím informačních technologií můžete počítat i při samotném studiu. Elektronický index, elektronický rozvrh, elektronický výběr předmětů, přihlášení či odhlášení ke zkouškám, elektronické databáze literatury a řada dalších věcí již několik let fungují ke spokojenosti studentů i učitelů. Prostě to můžete zkusit na skutečně moderní univerzitě…